jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Sau khi kiểm định đồng hồ cho kết quả đồng hồ không đạt tiêu chuẩn thì các hóa đơn điều chỉnh như thế nào ?
Câu trả lời: Hóa đơn tiền nước của kỳ hóa đơn có sự sai lệch do sự cố từ đồng hồ sẽ được tính bằng trung bình số m3 tiêu thụ trong 3 tháng gần nhất trước đó không xảy ra sự cố.