jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Đồng hồ quay tới rồi quay lui trong lúc không dùng nước ?
Câu trả lời:

Khi khách hàng không dùng nước, kiểm tra thấy đồng hồ quay tới rồi quay lui, số vòng quay tới nhiều hơn số vòng quay lui, đây là hiện tượng do có khí trong hệ thống. Để xử lý hiện tượng này, Quý khách hàng mở tất cả các vòi nước trong nhà, đặc biệt là các vòi ở vị trí cao để xả hết khí.