jQuery Slider
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hiện tại, việc tải về hóa đơn điện tử của khách hàng thường hay xảy ra lỗi không thể tải được do các trình duyệt internet thường được thiết lập mặc định chặn Pop-up Blocker. Những mô tả dưới đây được áp dụng trên các trình duyệt Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (IE).

Sau khi đăng nhập xem hóa đơn, chọn Tra cứu thông tin-> Hóa đơn điện tử


1. Đối với trình duyệt Mozilla Firefox

Nhấn chuột vào mục Tải hóa đơn, Sau khi nhấn chuột chọn, trình duyệt sẽ cho tải về dữ liệu hóa đơn điện tử như hình dưới:


                                                

Nhấn nút "OK"  để tải về.

2. Đối với trình duyệt Google Chrome

Nhấn chuột vào mục Tải hóa đơn, Sau khi nhấn chuột chọn, trình duyệt sẽ cho tải về dữ liệu hóa đơn điện tử như hình dưới:

                                                                         


Nhấn phải chuột vào Download hoặc nhấn chuột vào ,  xong nhấn "Show in folder" để tìm đến file mới tải về

3. Đối với trình duyệt Internet Explorer (IE)

Nhấn chuột vào mục Tải hóa đơn, Sau khi nhấn chuột chọn, trình duyệt sẽ cho tải về dữ liệu hóa đơn điện tử như hình dưới:


Nhấn nút "Save" để tài về