jQuery Slider
THÔNG TIN GIÁ NƯỚC SẠCH

     Thông báo điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

     Theo Quyết định số 2473/QĐ-UBND, ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc "Phê duyệt đơn giá nước sạch do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh". Giá nước sẽ được điều chỉnh cụ thể như sau:

- Kỳ hóa đơn: 10/2023 đến 9/2024


- Kỳ hóa đơn: 10/2022 đến 9/2023

     * Giá trên tính trên đơn vị 1m3

     * Quyết định số 2473/QĐ-UBND ký ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam:    ./.