jQuery Slider
THÔNG TIN GIÁ NƯỚC SẠCH

Thông báo điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định số 2473/QĐ-UBND, ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc "Phê duyệt đơn giá nước sạch do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh". Giá nước sẽ được điều chỉnh cụ thể như sau: * Giá trên tính trên đơn vị 1m3

* Quyết định số 2473/QĐ-UBND: xem tại đây